UltraViolet™ gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 12-Mar-2015

UltraViolet wordt uitgebaat door Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE) LLP, een limited liability company gevestigd in Delaware in de Verenigde Staten. U kunt met ons contact opnemen door een brief te sturen naar adres 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR 97003 United States of te mailen naar legal@decellc.com.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “voorwaarden”) beheersen uw gebruik van de UltraViolet-website, -dienst en iedere andere website of online diensten die wij uitbaten en aan deze voorwaarden gekoppeld is (hierna “diensten”).

SECTIE IX VAN DEZE VOORWAARDEN BETREFT EEN BINDENDE BEPALING M.B.T. BEMIDDELING EN AFSTAND VAN UW RECHT TOT GROEPSVORDERING DIE UW RECHTEN TOT HET BIJLEGGEN VAN ENIG GESCHIL MET ONS BEÏNVLOEDT.Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen voor u onze diensten gebruikt.

Door de diensten te bezoeken of gebruiken of op een andere manier uw goedkeuring te tonen, aanvaardt u deze voorwaarden. We mogen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen of features van de diensten aanpassen. We zullen onze klanten van wijzigingen in de voorwaarden op de hoogte brengen op deze pagina. Dergelijke wijzigingen nemen ingang 14 dagen nadat ze worden gepost. Wijzigingen door aanpassingen in de wet- en regelgeving, gedragscode of gelijkaardige vereisten of wijzigingen aansluitend op nieuwe features namen onmiddellijk ingang. Door de diensten verder te bezoeken of gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben gepost, geeft u aan akkoord te gaan met alle wijzigingen in de voorwaarden.

I. PRIVACY

Uw gebruik van de diensten wordt beheerst door ons Privacybeleid, en u gaat ermee akkoord dat wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

II. REGISTRTIE EN UW ULTRAVIOLET-BIBLIOTHEEK

De diensten bevatten een digitale video rightslocker in de cloud, d.i. een centrale plaats waar data over de rechten op videoinhoud wordt opgeslagen die u van derden heeft verkregen en waar u deze data kunt beheren (hierna de “UltraViolet-bibliotheek”). U moet minstens 13 jaar oud zijn om een UltraViolet-bibliotheek te hebben. Als u tussen de 13 en 17 jaar oud bent, moet u één van uw ouders of uw wettelijke voogd om goedkeuring vragen hebben om een UltraViolet-bibliotheek te hebben.

U stemt ermee in ons correcte en volledige informatie te verschaffen en uw informatie actueel te houden. U alleen bent verantwoordelijk voor alle gebruik van de diensten en de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw wachtwoord en UltraViolet-bibliotheek. Dit houdt ook alle gebruik van en toegang tot de diensten door minderjarigen en alle anderen die u toelaat de diensten te gebruiken of raadplegen, zelfs al is zulk gebruik of zulke toegang het gevolg van het feit dat u heeft nagelaten ouderlijk toezicht of de juiste andere instellingen te gebruiken. Wanneer de beveiliging in het gedrang komt, bijvoorbeeld wanneer iemand uw UltraViolet-bibliotheek zonder toestemming raadpleegt of gebruikt, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via legal@decellc.com.

U mag uw UltraViolet bibliotheek delen met andere gebruikers, binnen de mogelijkheden en beperkingen van de diensten van derden waarmee u toegang heeft tot uw UltraViolet-bibliotheek. U verklaart te begrijpen en ermee in te stemmen dat als u uw UltraViolet-bibliotheek met een andere gebruiker deelt of samenvoegt, deze gebruiker het wachtwoord voor de bibliotheek kan wijzigen of op een andere manier uw toegang tot de diensten en alle inhoud in uw UltraViolet-bibliotheek kan blokkeren.

We hebben administratieve toegang tot uw UltraViolet-bibliotheek om u bijvoorbeeld als klant van dienst te zijn, u te helpen bij beheer en ondersteuning, klachten te onderzoeken en fouten te herstellen, maar dit doen we alleen naar eigen goeddunken en we zijn niet verplicht iets te ondernemen op uw verzoek of voor welke andere reden dan ook.

Wanneer u of een goedgekeurd gebruiker van uw UltraViolet-bibliotheek naar een ander land of grondgebied reist of de locatie van uw UltraViolet-bibliotheek wijzigt, zou het kunnen dat u inhoud die in het vorige land of grondgebied beschikbaar was door diensten van derden mogelijk niet opnieuw kunt downloaden of streamen.

Ga naar myuv.com en selecteer “Help” voor meer informatie over de features in uw UltraViolet-bibliotheek.

III. OUDERLIJK TOEZICHT

Diensten van derden kunnen functionaliteit voor ouderlijk toezicht leveren die ouders of voogden de mogelijkheid geven de toegang en het gebruik van de UltraViolet bibliotheek te beperken. Als u gebruikt maakt van meerdere diensten van derden, dient u mogelijk de functionaliteit voor ouderlijk toezicht in te stellen voor iedere dienst en op elke speler. Als u bijvoorbeeld inhoud van derden ophaalt naar een speler van een derde partij die geen individuele inlog procedure vereist, dan kan die inhoud toegankelijk zijn voor iedereen die toegang heeft tot die speler of streaming service. Als de speler of streaming service geen functionaliteit voor ouderlijk toezicht heeft en functionaliteit voor ouderlijk toezicht is belangrijk voor u dan zou u de speler of streaming service niet moeten gebruiken.

AANGEZIEN EEN ULTRAVIOLET-BIBLIOTHEEK MOGELIJK RECHTEN OP EXPLICIETE, GEWELDDADIGE OF SEXUELE INHOUD BEVAT, ZIJN OUDERLIJK GOEDDUNKEN EN HET GEBRUIK VAN DOOR DERDEN GELEVERDE OUDERLIJK TOEZICHT FUNCTIONALITIET IS TEN ZEERSTE AANGERADEN VOOR ALLE LEDEN ONDER 18 JAAR.

IV. VERBODEN GEDRAG

U mag de diensten niet bezoeken of gebruiken of dit proberen om handelingen te ondernemen die ons of derden zouden kunnen schaden, de uitbating van de diensten zou kunnen verstoren, of de diensten gebruiken op een wijze die enige wet-, regelgeving, gedragscode of gelijkaardige vereisten zou kunnen overtreden. De volgende lijst is niet uitputtend.

Overtredingen m.b.t. systeem- of netwerkbeveiliging kunnen burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben. Wij mogen met ordehandhavingsautoriteiten samenwerken voor het onderzoeken en aanklagen van gebruikers die deze voorwaarden overtreden.

V. STOPZEGGING, VERWIJDERING EN OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN

U mag uw UltraViolet-bibliotheek te allen tijde stopzetten op myuv.com met de instructies voor het afsluiten van uw UltraViolet-bibliotheek. Als u of een ander toegestaan gebruiker uw UltraViolet-bibliotheek stopzet, verliest u en alle andere toegestane gebruikers toegang tot deze UltraViolet-bibliotheek en de rechten die hiermee samenhangen. Wij mogen, maar zijn niet verplicht, uw informatie te behouden voor een redelijke periode na stopzetting, mocht deze stopzetting een vergissing zijn.

Wij mogen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid, uw toegang tot een deel van of alle diensten beperken, opschorten of stopzetten als wij geloven dat u of een gebruiker van uw UltraViolet-bibliotheek de diensten gebruikt of heeft gebruikt in overtreding met de voorwaarden, geldende wet- of regelgeving, gedragscode of gelijkaardige vereisten, of op een andere manier dan voor het beoogde gebruik of in strijd met andere geldende richtlijnen en vereisten. Wij mogen ook uw toegang tot de diensten beperken, opschorten of stopzetten als een ordehandhavingsautoriteit of andere overheidsinstelling hierom verzoekt, in geval van onverwachte technische problemen of als we er redelijk van overtuigd zijn dat uw UltraViolet-bibliotheek frauduleus is aangemaakt of dat een gebruiker van uw UltraViolet-bibliotheek op een andere manier frauduleus heeft gehandeld. Na redelijke kennisgeving mogen wij een UltraViolet-bibliotheek stopzetten die langer dan een jaar op inactief staat. Wij mogen het aanbieden van de diensten of een deel ervan te allen tijde wijzigen, opschorten of stopzetten zonder kennisgeving of andere aansprakelijkheid aan u of enige derde.

ALS WIJ, U OF EEN ANDERE GEBRUIKER UW ULTRAVIOLET-BIBLIOTHEEK STOPZET? VERLIEST UMOGELIJKALLE RECHTEN OP TOEGANG TOT INHOUD VERBONDEN AAN UW ULTRAVIOLET-BIBLIOTHEEK VIA DE DIENSTEN.

VI. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behalve de rechten die u op inhoud verbonden aan uw UltraViolet-bibliotheek hebt verkregen, beschikken wij over alle rechten, eigendomsrechten en belangen met betrekking tot de diensten en alle inhoud, software, codes, data en andere materialen hierop, alsook met betrekking tot de lay-out, het ontwerp en de indeling van alle aspecten ervan, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendoms- en beschermingsrechten (hierna samen de “materialen”). Het gebruik van de diensten verschaft u geenszins eigendomsrechten over de materialen, een ander onderdeel van de diensten of de inhoud. De diensten, materialen en inhoud die verbonden zijn aan uw UltraViolet-bibliotheek zijn enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u informatie in de diensten of verkregen via de materialen hebt verkregen niet reproduceren, verdelen, kopiëren, vertonen, weergeven, wijzigen, gebruiken voor afgeleide werken of te koop aanbieden. Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen, is het u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om enig deel van de diensten op een andere website, een andere drager (afgedrukt, elektronisch, enz.) of als onderdeel van een commerciële dienst opnieuw te publiceren of reproduceren. Door uw UltraViolet-bibliotheek te gebruiken en aan te maken, verwerft u in geen geval intellectuele eigendomsrechten of andere rechten hierop.

Uw rechten over specifieke inhoud verbonden aan uw UltraViolet-bibliotheek, worden bepaald door de handelaar die u deze rechten heeft verleend en zijn onderworpen aan beperkingen opgelegd door copyrighthouders en andere derden. Wanneer u rechten op inhoud verwerft, blijft deze inhoud onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van de copyrighthouder en andere derden en wordt hij u slechts onder licentie met beperkingen verleend en in geen geval verkocht. U mag inhoud enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door de copyrighthouder en andere bevoegde derden, inclusief de handelaar.

De handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, dienstmerken, logo’s en andere duidelijke merkelementen van de diensten zijn eigendom van ons en andere derden. Niets dat de diensten inhouden of aanbieden, moet worden begrepen als de toestemming of het recht bij implicatie, uitsluiting (estoppel) of op een andere wijze, om handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, dienstmerken, logo’s of andere duidelijke merkelementen te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming of die van de houder van deze rechten.

VII. EISEN MET BETREKKING TOT COPYRIGHTOVERTREDINGEN

We respecteren intellectuele eigendomsrechten. Als u oprecht gelooft dat uw werk is gereproduceerd of toegankelijk is op de diensten op een wijze die een copyrightovertreding betekent, verzoeken wij u om ons de gegevens van uw agent en de volgende informatie te bezorgen:

Onze agent is:

Copyright Manager
DECE Administration
3855 SW 153rd Drive
Beaverton, OR 97003
Tel.: 415-814-1118
E-mailadres: legal@decellc.com

Bij ontvangst van zulke mededeling van vermeende overtreding (of een verklaring conform de Amerikaanse Digitale Auteursrechtenwet (Digital Millennium Copyright Act), 17 Amerikaans Federaal Wetboek [United States Code - USC] § 512(c)(3)) zullen wij zo snel mogelijk de inhoud waarvan bescherming vermeend werd overtreden verwijderen of toegang hiertoe onmogelijk maken. Indien van toepassing zullen we de voorrechten van gebruikers die het copyright herhaaldelijk overtreden, stopzetten. Let op! De wetgeving in de Verenigde Staten voorziet hoge boetes voor het indienen van valse verklaringen met betrekking tot de overtreding van copyright.

VIII. INHOUD, DIENSTEN EN SPELERS VAN DERDEN

Het gebruik van de diensten vereist toegang tot het internet en toegang tot of gebruik van inhoud, diensten en spelers van derden. Het zou kunnen dat dit bepaalde software, updates of upgrades vergt (hierna “derdenelementen”). Het zou kunnen dat dit bepaalde software, updates of upgrades vergt (hierna “derdenelementen”). Het gebruiksgemak van de diensten zou dus kunnen worden beïnvloed door de prestaties van deze elementen en door wijzigingen in deze technologieën doorheen de tijd. We raden u ten zeerste een snelle internetverbinding aan. Bovendien ondersteunen alle derdenelementen mogelijk niet alle features en functies van de diensten. U erkent en stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de systeemvereisten die nu en dan kunnen worden aangepast. Daarnaast erkent en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor foutieve configuratie of beperkingen van uw derdenelementen. Wij bewaken, steunen, noch sponsoren of op andere wijze aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor zulke derdenelementen, noch bevelen wij deze aan. Het gebruik van derdenelementen is op eigen risico.

Het gebruik van dergelijke derdenelementen brengt mogelijk ook aanvullende voorwaarden en bepalingen met zich mee, die u volledig zelf in acht moet nemen. Bijvoorbeeld, en zonder het voorgaande in zijn algemeenheid te beperken, uw rechten met betrekking tot enige inhoud van deerden worden bepaald door de handelaar die u deze rechten verleent en zijn onderworpen aan de beperkingen opgelegd door copyrighthouders en andere derden. Dergelijke voorwaarden en bepalingen van derden vormen een aanvulling op de onderhavige voorwaarden en beïnvloeden uw verplichtingen onder de onderhavige gebruiksvoorwaarden geenszins.

U blijft verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot het gebruik van derdenelementen, hardware, software of internettoegang die vereist is voor het gebruiken van de diensten of hun features.

IX. BINDENDE BEMIDDELING EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERING

LEES DEZE SECTIE VAN DE VOORWAARDEN AANDACHTIG, A.U.B. ZE BEÏNVLOEDT NAMELIJK UW RECHTEN. DOOR IN TE STEMMEN MET BINDENDE BEMIDDELING, DOET U AFSTAND VAN UW RECHT OM GESCHILLEN VOOR DE RECHTER TE BESLECHTEN.

Om de kosten met betrekking tot geschillen onder controle te houden en te beperken, stemmen u en wij ermee in alle juridische en billijke eisen, vorderingen of procedures en enige juridische en billijke geschillen voortvloeiend uit of betrekking hebbend op de diensten (hierna “geschil”) als volgt in der minne te regelen in de door de wet toegestane mate:

X. DISCLAIMER, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. THE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN ZOALS ZE ZIJN EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN, CLAIMS OF GARANTIES (HIERNA SAMEN “WAARBORGEN”), MET INBEGRIP VAN EN NIET BEPERKT TOT WAARBORGEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, EIGENDOMSRECHT, NIET-OVERTREDING VAN AUTEURSRECHTEN OF ANDERE OVERTREDING VAN RECHTEN. WIJ GARANDEREN DE GESCHIKTHEID, ACTUALITEIT, CORRECTHEID, BESCHIKBAARHEID, HET NUT, DE KWALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN DE DIENSTEN OF DERDENELEMENTEN NIET. WIJ GARANDEREN BOVENDIEN NIET DAT DE AANGEBODEN FUNCTIES VRIJ ZIJN VAN ONDERBREKINGEN, VIRUSSEN, FOUTEN, VERLIES, CORRUPTIE, AANVALLEN, STORINGEN, INBREUKEN OF ANDERE AANVALLEN OP DE BEVEILIGING ERVAN. WIJ WEIGEREN UITDRUKKELIJK ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF VERGETELHEDEN IN DE DIENSTEN OF ANDERE DERDENELEMENTEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN LATEN MOGELIJK DE UITSLUITING VAN BEPAALDE IMPLICIETE WAARBORGEN NIET TOE. DERHALVE ZOU HET KUNNEN DAT SOMMIGE VAN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

WIJ, ONZE PARTNERS, LEDEN, CONTRACTUELE PARTNERS, LICENTIEHOUDERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEURS, MEDEWERKERS, AFGEVAARDIGDEN, AGENTS EN AANGEWEZEN VERTEGENWOORDIGERS (HIERNA SAMEN “DECE-ENTITEITEN) ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, ENIGE EIS, AANSPRAKELIJKHEID, KOSTEN, TOEKENNINGEN, BOETES, STRAFFEN, ONKOSTEN (MET INBEGRIP VAN REDELIJKE ADVOCATEN- EN ANDERE PROFESSIONELE ONKOSTEN) EN SCHADE, ONGEACHT OF DEZE REDELIJK TE VOORZIEN OF VERMIJDBAAR IS, VAN EENDER WELKE AARD OOK (HIERNA SAMEN “VERLIEZEN”), ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE OVEREENKOMST, DE OVERTREDING VAN ENIG RECHT, NALATIGHEID, OVERTREDING VAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN OF IETS ANDERS, GELEDEN DOOR EEN PARTIJ, ALS DEZE VERLIEZEN NIET REDELIJKERWIJZE KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS VOORTVLOEIEND UIT VERLIEZEN OF ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE OF STRAFVERLIEZEN (EXEMPLARY OR PUNITIVE LOSSES) DIE NATUURLIJK RIJZEN UIT EEN OVERTREDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF HET FEIT OF DE FEITEN DIE DE VOORGAANDE VERLIEZEN HEBBEN VEROORZAAKT EN DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF, DIRECT DAN WEL INDIRECT VERBONDEN ZIJN MET, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ENIGE ONDERBREKING IN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN, VERTRAGING IN UITBATING OF UITZENDING, COMPUTERVIRUS, DATAVERLIES, OF HET GEBRUIK, MISBRUIK, DE BETROUWBAARHEID, BEOORDELING, MANIPULATIE OF ANDER GEBRUIK OP WELKE MANIER DAN OOK VAN DE DIENSTEN, INZENDINGEN, OF DERDENELEMENTEN, ZELFS ALS ÉÉN OF MEERDERE VAN DE DECE-ENTITEITEN IS OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE OF VERLIEZEN. EISEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBONDEN ZIJN AAN DE DIENSTEN ZIJN BEPERKT TOT HET HOOGSTE BEDRAG VAN $100 OF HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD VOOR TOEGANG TOT DE DIENSTEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE INPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN HANDELINGEN EN/OF SCHADE, OF ANDERSZINS NIET TOE. IN ZULKE RECHTSGEBIEDEN IS AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK BEPERKT TOT DE MEEST VOLLEDIGE MATE TOGESTAAN DOOR DE WET IN DIT RECHTSGEBIED.

DECE-ENTITEITEN ZIJN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR OF IN RELATIE TOT GESCHILLEN TUSSEN U EN DERDEN VAN WIE DERDENELEMENTEN ZIJN AANGEKOCHT OF GECONSUMEERD, OF IN RELATIE TOT ENIGE INHOUD DIE OP OF VIA DE DIENSTEN WERD GEPOST, VERZONDEN, UITGEWISSELD OF ONTVANGEN DOOR OF NAMENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON. U BEGRIJPT EN GAAT AKKOORD DAT (I) DE WEDERZIJDSE AFSPRAKEN DIE ZIJN GEMAAKT IN DEZE SECTIE EEN REDELIJKE RISICOVERDELING ZIJN, DAAR DE DIENSTEN GRATIS ZIJN, EN (II) DAT WIJ U GEEN TOEGANG ZOUDEN VERSCHAFFEN TOT DE DIENSTEN ZONDER DEZE BEPERKING OP AANSPRAKELIJKHEID.

XI. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in DECE-entiteiten op hun verzoek schadeloos te stellen, te verdedigen en beschermen tegen alle verliezen die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw gebruik van de diensten en enige vermeende overtreding van deze voorwaarden of geldende wet- en regelgeving door u. Wij behouden ons het recht voor de uitsluitende verdediging en controle op ons te nemen, te onzen laste, van enige zaak waarvoor we onder deze sectie recht hebben op schadeloosstelling. In dergelijk geval moet u op eigen kosten ten volle met ons meewerken in de mate waarin wij redelijkerwijs mogen verwachten.

XII. ONGEVRAAGDE INZENDINGEN

Wij wensen geen ongevraagde inzendingen te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, informatie, proefmateriaal, demo's, marketingplannen, ontwerpen of copyrightmateriaal (hierna “inzendingen”), voor welke doeleinden dan ook. Door ons inzendingen toe te sturen, (i) aanvaardt u dat wij deze inzendingen niet als vertrouwelijk of uw eigendom zullen behandelen; (ii) stemt u ermee in dat de inzendingen bewust en vrijwillig door u openbaar zijn gemaakt; (iii) geeft u ons belangeloos, onbeperkt, wereldwijd, permanent, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig overdraagbaar, afstaanbaar en sublicentieerbaar het recht en de vergunning om uw inzendingen (waaronder – doch niet beperkt tot – de informatie, gegevens, ideeën, concepten en/of formaten en alle intellectuele eigendomsrechten die eraan verbonden zijn) op eender welke manier en in eender welk formaat, op eender welke drager en/of met eender welke bestaande of in de toekomst ontwikkelde technologie (waaronder – doch niet beperkt tot – het archiveren en het beschikbaar stellen van dergelijke materialen via de diensten) geheel of gedeeltelijk te gebruiken, reproduceren, wijzigen, vertalen, bewerken, verdelen, er afgeleide werken van te maken, te publiceren, vertonen, weer te geven, via een perssyndicaat te publiceren of uit te zenden; en (iv) verklaart en garandeert u ons dat de inzendingen origineel zijn, dat geen enkele andere partij enig recht erop heeft (waaronder - doch niet beperkt tot - auteursrechten of contractuele rechten) en dat de inzendingen de geldende wet-, regelgevingen of gedragscodes niet overtreden. In de mate toegestaan door de wet doet u afstand van alle morele rechten die u overal ter wereld over uw inzendingen zou kunnen laten gelden. U stemt ermee in dat we uw inzendingen naar eigen goeddunken mogen gebruiken. We hebben het recht (doch zijn niet verplicht) om dergelijke inzendingen te gebruiken.

XIII. COMMUNICATIE

Wij moeten mogelijk periodiek met u contact opnemen in verband met uw gebruik van de diensten. U stemt ermee in om elektronische communicatie en berichten van ons te ontvangen en gaat akkoord dat alle elektronische vrijgave, berichten, afspraken en andere communicatie van ons voldoen aan alle wettelijke vereisten voor dergelijke schriftelijke communicatie. Wij zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor e-mails of andere elektronische communicatie die wordt gefilterd, onderschept of gewijzigd, verloren gaat of niet door de geadresseerde wordt ontvangen.

XIV. SPECIALE BEPALINGEN VOOR GEBRUIKERS BUITEN DE VERENIGDE STATEN

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien u de diensten gebruikt buiten de Verenigde Staten:

XV. ANDERE VOORWAARDEN

De onderhavige voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en ons. Zij komen in de plaats van alle voorgaande en huidige communicatie en voorstellen (in mondelinge, schriftelijke of elektronische vorm) die tussen ons bestaan en u vertrouwt niet op enige waarborgen, verklaringen of garanties die niet in deze voorwaarden zijn uiteengezet Mocht een bepaling in deze voorwaarden als onuitvoerbaar worden beschouwd, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen niet beïnvloeden en zal deze bepaling worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die het dichtst komt bij de intentie van de oorspronkelijke onuitvoerbare bepaling. U gaat ermee akkoord dat door deze voorwaarden of uw toegang tot en gebruik van de diensten geen relatie van joint-venture, partnerschap, tewerkstelling of agentschap tussen u en ons ontstaat.

Het feit dat we onze rechten niet uitoefenen, bepalingen in deze voorwaarden niet afdwingen of niet reageren op een overtreding door enige partij, betekent niet dat wij afstand doen van ons recht op latere afdwinging van enige voorwaarden of bepalingen in de voorwaarden of het reageren op enige overtreding. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan ons recht om te voldoen aan overheids-, rechterlijke en ordehandhavingsverzoeken of -vereisten met betrekking tot uw gebruik van de diensten of informatie die wordt aangeboden of verzameld door ons i.v.m. zulk gebruik. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen, toekennen of in bewaring geven aan wie ook zonder onze toestemming. Wij mogen al onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden direct of via derden uitoefenen. Alle aan ons toegekende rechten reiken ook tot namens ons handelende derden.